Hiệu trưởng
GS.TS Nguyễn Văn Khánh

Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Nhà trường, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác đối ngoại.


Phó Hiệu trưởng
PGS.TS Nguyễn Văn Kim

Phụ trách công tác đào tạo đại học, công tác chính trị và sinh viên, công tác thanh tra.


Phó Hiệu trưởng Thường trực
GS.TS Vũ Đức Nghiệu

Phụ trách công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng.