Ban giám hiệu Trường Sĩ Quan TTG nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:
  • 1. Hiệu trưởng: GS.TS Nguyễn Văn Khánh
  • 2. Phó Hiệu trưởng Thường trực: GS.TS Vũ Đức Nghiệu
  • 3. Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Văn Kim

Hoạt động của Ban giám hiệu tuân theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường đại học (ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ) và các quy định khác của pháp luật.

Chi tiết

Phòng

    Khoa

      Tiểu đoàn