Ban giám hiệu Trường Sĩ Quan TTG nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:
  • 1. Hiệu trưởng: GS.TS Nguyễn Văn Khánh
  • 2. Phó Hiệu trưởng Thường trực: GS.TS Vũ Đức Nghiệu
  • 3. Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Văn Kim

visit this site right here Hoạt động của Ban giám hiệu tuân theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường đại học (ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ) và các quy định khác của pháp luật.

Chi tiết

Phòng

Khoa

Tiểu đoàn