THÔNG BÁO TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP NĂM 2024

Căn cứ Công văn số 798/TSQS-NT ngày 19/3/2024 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc quy định tổ chức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự tại các trường Quân đội năm 2024. Trường Sĩ

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG NGHIỆP TSQS TẠI TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ TỈNH VĨNH PHÚC

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-NT ngày 05/01/2024 của Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu về công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường Quân đội năm 2024. Ngày 11/3/2024, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã