Phòng Đào tạo
Trưởng phòngTS Trần Ngọc Liêu
Phó Trưởng phòngThS Đinh Việt HảiThS Hoàng Văn Quynh
Điện thoại: (04) 38585237 / 35588051Đào tạo tại chức: (04) 38583957
Phòng chính trị
Trưởng phòngPGS.TS Phạm Văn Quyết
Phó Trưởng phòngTS Phạm Thị Thu Hoa
Điện thoại: (04) 3858 5239
Phòng Hậu cần
Trưởng phòngTS Hoàng Văn Luân
Phó Trưởng phòngTS Trần Văn Kham
Điện thoại: (04) 38588342
Phòng kỹ thuật
Trưởng phòngPGS.TS Đặng Xuân Kháng
Phó Trưởng phòngThS Ngô Thị Kiều OanhThS Lê Anh Xuân
Điện thoại: (04) 38585246
Phòng Tham mưu
Trưởng phòngPGS.TS Nguyễn Văn Hiệu
Phó Trưởng phòngTS Trần Thuý AnhThS Trần Điệp Thành
Điện thoại: (04) 38583798