Khoa Cơ bản
Trưởng khoaTS Trần Ngọc Liêu
Phó Trưởng khoaThS Đinh Việt HảiThS Hoàng Văn Quynh
Điện thoại: (04) 38585237 / 35588051Đào tạo tại chức: (04) 38583957
Khoa kỹ thuật cơ sở
Trưởng khoaPGS.TS Phạm Văn Quyết
Phó Trưởng khoaTS Phạm Thị Thu Hoa
Điện thoại: (04) 3858 5239
Khoa Thông tin
Trưởng khoaTS Hoàng Văn Luân
Phó Trưởng khoaTS Trần Văn Kham
Điện thoại: (04) 38588342
Khoa Khoa học xã hội và nhân văn
Trưởng khoaPGS.TS Đặng Xuân Kháng
Phó Trưởng khoaThS Ngô Thị Kiều OanhThS Lê Anh Xuân
Điện thoại: (04) 38585246
Khoa Vũ khí
Trưởng khoaPGS.TS Nguyễn Văn Hiệu
Phó Trưởng khoaTS Trần Thuý AnhThS Trần Điệp Thành
Điện thoại: (04) 38583798
Khoa Quân sự chung
Trưởng khoaPGS.TS Đặng Xuân Kháng
Phó Trưởng khoaThS Ngô Thị Kiều OanhThS Lê Anh Xuân
Điện thoại: (04) 38585246
Khoa Tham mưu – Phương pháp
Trưởng khoaPGS.TS Nguyễn Văn Hiệu
Phó Trưởng khoaTS Trần Thuý AnhThS Trần Điệp Thành
Điện thoại: (04) 38583798
Khoa Chiến thuật Tăng – Thiết giáp
Trưởng khoaPGS.TS Đặng Xuân Kháng
Phó Trưởng khoaThS Ngô Thị Kiều OanhThS Lê Anh Xuân
Điện thoại: (04) 38585246
Khoa Kỹ thuật xe máy
Trưởng khoaPGS.TS Nguyễn Văn Hiệu
Phó Trưởng khoaTS Trần Thuý AnhThS Trần Điệp Thành
Điện thoại: (04) 38583798