TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH QUÂN SỰ TẠI TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-NT ngày 13/01/2023 của Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu về công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường Quân đội năm 2023. Ngày 17/3/2023, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã