THÔNG BÁO

TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP NĂM 2024 Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo tổ chức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 như sau: I. THÔNG TIN TRƯỜNG – Tên trường: Trường Sĩ quan Tăng

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG NGHIỆP TSQS TẠI TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ TỈNH VĨNH PHÚC

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-NT ngày 05/01/2024 của Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu về công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường Quân đội năm 2024. Ngày 11/3/2024, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã