THÔNG BÁO

TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP NĂM 2024 Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo tổ chức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 như sau: I. THÔNG TIN TRƯỜNG – Tên trường: Trường Sĩ quan Tăng