THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO PHÉP THÍ SINH THAY ĐỔI TỔ HỢP ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ NỘP HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC (NẾU TRÚNG TUYỂN)

Căn cứ Hướng dẫn số 17/HD-TSQS ngày 06/7/2018 của Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu về hướng dẫn công tác xét tuyển vào các học viện, trường Quân đội năm 2018; – Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp cho phép thí sinh được thay đổi đăng