MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

Tuyển sinh đại học quân sự năm 2018

 1. Trường đăng ký xét tuyển bổ sung

– Tên trường: TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

– Mã trường: TGH; Mã ngành: 7860206

– Tổ hợp môn đăng ký: (A00 hoặc A01)…………………………………………

2. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

…………………………………………………………………………………………….

3. Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………

4. Nơi sinh:………………………………………………………………………

5. Hộ khẩu thường trú:……………………………………………….………..

6. Dân tộc:……………………………………………………………………….

7. Tôn giáo:………………………………………………………………………

8. Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân):…………….

9. Số điện thoại:………………………………………………………………….

10. Năm tốt nghiệp THPT:……………………………………………………

11. Nơi học THPT:

– Lớp 10:………………………………………………………………………….

– Lớp 11:………………………………………………………………………….

– Lớp 12:………………………………………………………………………….

12. Tình trạng sức khỏe:………………………………………………

– Chiều cao:………………; cân nặng:………………………………..

– Mắt: Cận thị □            Không cận thị □ (thí sinh đánh dấu (ν) vào ô tương ứng)

Thị lực: Mắt phải:…………..; mắt trái:…………………

13. Đã đăng ký sơ tuyển vào trường:……………………………………………

14. Cam đoan về hồ sơ và lời hứa khi trúng tuyển:……………………………

…………………………………………………………………………………….

 

…………., ngày…… tháng….. năm 2018

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *