Đào tạo

1. Chức năng

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, quản lí, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ, của Trường và quy định của Trường đã ban hành.

2. Nhiệm vụ

Phối hợp với các khoa và bộ môn trực thuộc nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo;
Phối hợp với các khoa và các bộ môn trực thuộc xây dựng các đề cương môn học, tài liệu hướng dẫn học tập môn học;
Phối hợp với các khoa và các bộ môn trực thuộc tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo (gồm cả việc dịch tài liệu nước ngoài);
Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học các hệ; hướng dẫn các khoa, bộ môn trực thuộc tổ chức đào tạo bổ túc kiến thức và đào tạo ngắn hạn;
Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy…) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;
Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập;
Tổ chức các kì thi trong trường: thi học kì, thi tốt nghiệp.
Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lí hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên;
Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;
Quản lí định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy;
Quản lí kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên;
Phối hợp với phòng ban, các khoa và bộ môn trực thuộc trong trường quản lí học phí của sinh viên;
Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ, công tác cố vấn học tập trong toàn Trường;
Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Trường;
Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên và chứng thực sao y bản chính các văn bản này;
Quản lí nội dung Cổng thông tin đào tạo đại học thuộc website của Trường;
Quản trị và phát triển phần mềm quản lí đào tạo

3. Ban lãnh đạo

Trưởng phòng: TS Trần Ngọc Liêu
Phó Trưởng Phòng:
+ ThS Đinh Việt Hải
+ TS Hoàng Văn Quynh