Danh sách thí sinh bị sai lệch thông tin giữa hồ sơ sơ tuyển với dữ liệu đăng ký xét tuyển ở Bộ Giáo dục và Đào tạo

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH CÓ SAI LỆCH GIỮA SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

(Có sai lệch giữa thông tin tại Hồ sơ sơ tuyển với thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp)

1. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh              

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
102-1009TGHA0078602067860206Phạm Tấn Trung0026/10/00002NT2NT02491912

026066352

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 
2. BAN TUYỂN SINH: 03-TP Hải Phòng               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
103-238TGHA0078602067860206Trần Trịnh Tiến Dũng0108/09/00002203031515

031200005297

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 
3. BAN TUYỂN SINH: 18-Tỉnh Bắc Giang               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
118-756TGHA0078602067860206Hoàng Bảo Thiên0031/07/00011118330202

191972702

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 
4. BAN TUYỂN SINH: 21-Tỉnh Hải Dương               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
121-80TGHA0078602067860206Nguyễn Văn Lộc0003/10/990012NT21210404142867159

2

21-82TGHA0078602067860206Nguyễn Doãn Vũ0022/06/000012NT21210404

142868788

321-83TGHA0078602067860206Phạm Văn Hai0023/05/000012NT21210404

142868223

Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh 
5. BAN TUYỂN SINH: 28-Tỉnh Thanh Hóa               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
128-1TGHA0078602067860206Nguyễn Nam Anh0015/01/00002NT228280101

038200012756

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 
6. BAN TUYỂN SINH: 34-Tỉnh Quảng Nam               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
134-537TGHA0078602067860206Nguyễn Văn Bình0001/11/000021  34340101

206314120

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 
7. BAN TUYỂN SINH: 35-Tỉnh Quảng Ngãi               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
135-870TGHA0078602067860206Đào Thanh Ngà0018/12/000012NT35350202

212489769

2

35-877TGHA0078602067860206Phạm Nguyễn Nhật Huy0006/07/00002135351010

212423469

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh 
8. BAN TUYỂN SINH: 43-Tỉnh Bình Phước               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
143-656TGHA0078602067860206Đỗ Hoàng Trường Sơn – ĐÕ HOÀNG TRƯỜNG SƠN0020/09/00001143430808

285709036

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 
9. BAN TUYỂN SINH: 44-Tỉnh Bình Dương               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
144-588TGHA0078602067860206Lê Nhật Quang0009/10/00003344020518

281263045

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 
10. BAN TUYỂN SINH: 45-Tỉnh Ninh Thuận               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
145-944TGHA0078602067860206Nguyễn Quốc Liêm0010/05/9600110345450404

264515276

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 
11. BAN TUYỂN SINH: 48-Tỉnh Đồng Nai               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
148-826TGHA0078602067860206Vi Minh Hiếu0022/11/99102NT2NT0648480808

272705473

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 
12. BAN TUYỂN SINH: 49-Tỉnh Long An               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
149-493TGHA0078602067860206Trần Trung Kiên0022/12/99002149491515

301708320

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 
13. BAN TUYỂN SINH: 51-Tỉnh An Giang               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
151-557TGHA0078602067860206Mã Nguyễn Duy Khiêm0028/08/00012151511111

352579563

251-560TGHA0078602067860206Danh Khánh Hội0021/08/001111010651511111

352587518

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh 
14. BAN TUYỂN SINH: 60-Tỉnh Bạc Liêu               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV 2DtgDtg 2TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
160-468TGHA0078602067860206Nguyễn Khắc Nghiêm -NGUYỄN KHĂC NGHIÊM0015/11/00001160600303

385832913

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 
15. BAN TUYỂN SINH: L2-Quân khu 1               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
1L2-308TGHA0078602067860206Đặng Đình Thiêm0010/02/981011010310101010

082290858

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 
16. BAN TUYỂN SINH: L6-Quân khu 5               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV 2DtgDtg 2TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
1L6-605TGHA0078602067860206Cao Mạnh Tú0005/10/960011030363630601

245266406

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 
17. BAN TUYỂN SINH: L7-Quân khu 7               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV 2DtgDtg 2TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
1L7-629TGHA0078602067860206Nguyễn Trương Hoàng Duy – NGUYỄN TRƯỜNG HOÀNG DUY0023/12/970023030302021717

025570590

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 
18. BAN TUYỂN SINH: L8-Quân khu 9               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV 2DtgDtg 2TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư

1

L8-986TGHA0078602067860206Lê Thành Nhựt0001/02/98002NT2NT030553530303312345171
2L8-997TGHA0078602067860206Trần Văn Vủ Luân0030/04/98002NT2NT030551510505

352394231

3L8-998TGHA0078602067860206Phạm Thanh Nhân0014/08/98012NT2NT030551510909

352427553

Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh 
19. BAN TUYỂN SINH: M1-Quân Đoàn 1               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư

1

M1-223TGHA0078602067860206Nguyễn Quang Đức0013/07/981011010327270303

164621346

2M1-224TGHA0078602067860206Vũ Xuân Điệp0025/05/97002NT2030324240303

168567690

Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh 
20. BAN TUYỂN SINH: M4-Quân Đoàn 4               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
1M4-1014TGHA0078602067860206Nguyễn Xuân Trương0020/02/950011030356550909

321563313

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 
21. BAN TUYỂN SINH: M6-QC Hải quân               

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
1M6-236TGHA0078602067860206Nguyễn Quốc Bảo0026/06/98002NT2050534340404

206141897

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 
22. BAN TUYỂN SINH: N5-Binh chủng Công binh              

STT

Bts PhTrgKhốiNgNg2Họ và tênGiớiGiới 2Ngày sinhDtocTGKVKV

2

DtgDtg

2

TỉnhTỉnh 2HuyệnHuyện 2CM Thư
1N5-321TGHA0078602067860206Lê Mô Y Tây0001/01/971011010539390606

221458423

Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh 

Cộng toàn bộ: 29

Ghi chú:

Ng2, KV2, Dtg2, Tỉnh 2, Huyện 2, họ và tên viết kiểu in hoa: Là thông số của Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp.

– Đối với các trường hợp thí sinh bị sai lệch họ và tên so với hồ sơ sơ tuyển: Nếu trước ngày 26/7/2018 không chỉnh sửa lại họ và tên ở Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sẽ không được xét tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.

– Đối với các trường hợp thí sinh bị sai lệch khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên,..: Trước ngày 26/7/2018 phải điều chỉnh thông tin cá nhân ở Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *