Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo

Thực hành trên phòng học chuyên dùng

Thực hành trên phòng học chuyên dùng

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp là cơ sở đào tạo cán bộ tăng thiết giáp cho toàn quân và quân đội nước bạn Lào và Cam-pu-chia; đồng thời, là trung tâm nghiên cứu khoa học chuyên ngành tăng thiết giáp của Binh chủng Tăng thiết giáp và Quân đội. Trải qua 50 năm xây dựng, trưởng thành (22-6-1965 – 22-6-2015), Nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đào tạo hàng vạn cán bộ chỉ huy, cán bộ kỹ thuật tăng thiết giáp, đóng góp quan trọng vào sự phát triển, lớn mạnh của Bộ đội Tăng thiết giáp và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường cũng đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển lý luận chuyên ngành và giải quyết có hiệu quả những vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động huấn luyện, chiến đấu của Bộ đội Tăng thiết giáp, v.v. Với những thành tích đó, Nhà trường đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; được Bộ Quốc phòng, Binh chủng Tăng thiết giáp tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Những năm gần đây, trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục – đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp xây dựng Nhà trường “chính quy, mẫu mực”, “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, tích cực bám sát thực tiễn, thực hiện “đổi mới toàn diện, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng, hiệu quả giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học”.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Nhà trường đã quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về giáo dục – đào tạo, trực tiếp là Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Nghị quyết 86-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 – 2020 của Bộ Quốc phòng và Nghị quyết 978-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Nhà trường đã ra nhiều nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, với các biện pháp đồng bộ, phù hợp trong từng giai đoạn và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Theo đó, công tác giáo dục – đào tạo được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất. Hiện nay, nhiệm vụ giáo dục – đào tạo của Nhà trường có sự phát triển về loại hình, đối tượng đào tạo, yêu cầu đòi hỏi cao, nhưng chỉ tiêu đào tạo hằng năm không nhiều. Điều đó đã có những tác động nhất định đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, giảng viên. Trước tình hình đó, Nhà trường đã chủ động đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy các cấp trong việc quán triệt nhiệm vụ, xây dựng ý thức, động cơ, trách nhiệm, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động cho cán bộ, giảng viên, học viên trong dạy và học. Cùng với đó, Nhà trường đẩy mạnh xây dựng 03 môi trường (văn hóa sư phạm; chính quy, quản lý kỷ luật; cảnh quan xanh, sạch, đẹp), tạo điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục – đào tạo, v.v.

Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục là một nhân tố quyết định chất lượng giáo dục – đào tạo. Nhận rõ điều đó, Nhà trường tích cực xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Thời gian qua, Nhà trường đã triển khai thực hiện Đề án kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và đạt được kết quả tích cực. Trong đó, Nhà trường đẩy mạnh thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, theo hướng chuẩn hóa, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, độ tuổi, chuyên ngành, có chất lượng toàn diện; coi trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giảng viên giỏi, giảng viên trẻ, v.v. Bằng nhiều biện pháp, Nhà trường đã làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng đội ngũ giảng viên; đặc biệt là bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện, nhất là về nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm thực tiễn, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin. Cùng với tổ chức tốt việc phân cấp bồi dưỡng tại Nhà trường và khuyến khích cán bộ, giảng viên tự học, tự nghiên cứu, từ năm 2010 đến nay, Nhà trường đã cử 142 lượt cán bộ, giảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn tại các trường trong và ngoài Quân đội; 17 lượt giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; 65 lượt cán bộ, giảng viên đi thực tế ở các đơn vị. Nhà trường đã mở 04 lớp bồi dưỡng tiếng Anh; 05 đợt tập huấn công nghệ thông tin; phối hợp với Học viện Chính trị mở các lớp bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Lý luận dạy học đại học và bồi dưỡng sau đại học môn Triết học cho cán bộ, giảng viên. Nhà trường còn chỉ đạo các khoa giáo viên tăng cường tổ chức tọa đàm, sinh hoạt học thuật, duy trì có chất lượng “Ngày phương pháp” ở các khoa, bộ môn (04 ngày/ tháng), nền nếp giảng tập, giảng thử, giảng rút kinh nghiệm và Hội thi giảng viên giỏi hằng năm ở các cấp, v.v. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường được thử thách, rèn luyện, có bước phát triển rõ nét. Hiện nay, 100% giảng viên có trình độ đại học, trong đó trên 40% có trình độ sau đại học; có 80 giảng viên giỏi cấp cơ sở, 05 giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng.

Để tạo cơ sở cho đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, Nhà trường tích cực rà soát,điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung đào tạo, phù hợp với bậc học, ngành học, đối tượng đào tạo; trước hết, tập trung xây dựng, chuẩn hóa chương trình, nội dung đào tạo Sĩ quan Tăng thiết giáp cấp phân đội làm nền tảng để xây dựng chương trình, nội dung đào tạo cho các đối tượng khác. Việc thực hiện được Nhà trường chỉ đạo tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, theo hướng “tinh giản, hiện đại, thiết thực”; giảm tỷ lệ khối kiến thức giáo dục đại cương, tăng khối kiến thức giáo dục chuyên ngành, đảm bảo trang bị kiến thức toàn diện, nhưng chuyên sâu về chuyên ngành, trên cơ sở bám sát mục tiêu đào tạo theo chức vụ kết hợp đào tạo học vấn, tập trung chủ yếu vào đào tạo chức vụ ban đầu. Đến nay, Nhà trường đã bổ sung điều chỉnh và xây dựng mới 14 chương trình đào tạo cho các đối tượng học viên. Nội dung, chương trình đào tạo đã cơ bản khắc phục được sự trùng lặp, đảm bảo có tính liên thông, kế thừa giữa các bậc học. Thời gian huấn luyện thực hành được điều chỉnh lên 50% – 70% nội dung (tùy theo môn học); trong đó, có 25% – 30% thời gian huấn luyện ban đêm. Mặt khác, Nhà trường chú trọng đổi mới nội dung các môn học, cập nhật, đưa vào nội dung đào tạo những vấn đề mới về đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nghệ thuật quân sự, thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Tăng thiết giáp, phù hợp với từng đối tượng đào tạo.

Học viên báo cáo kế hoạch chiến đấu trong diễn tập

Học viên báo cáo kế hoạch chiến đấu trong diễn tập

Trong xu thế chung của ngành giáo dục, cũng như các cơ sở giáo dục – đào tạo trong Quân đội, Nhà trường đã chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới phương pháp dạy và học. Theo đó, Nhà trường đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học về phương pháp dạy học; đồng thời, chỉ đạo các khoa giáo viên đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, phù hợp với nội dung, chương trình, đối tượng đào tạo; gắn đổi mới phương pháp với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng trong dạy và học, từng bước áp dụng phương pháp dạy học tích cực, thực hiện lấy người học làm trung tâm, v.v. Huấn luyện “Thực sự thực tế, lý thuyết đi đôi với thực hành, lấy thực hành là chính”; “Giảng dạy sát với thực tiễn chiến đấu”; “Nói gọn, giảng rõ, làm mẫu đúng, thực hành nhiều”…, là những phương châm chỉ đạo được Nhà trường thực hiện ngay từ những ngày đầu thành lập và cho kết quả thiết thực. Phát huy kinh nghiệm, truyền thống đó, Nhà trường chỉ đạo tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện ban đêm, huấn luyện dã ngoại, tổ chức diễn tập vòng tổng hợp cuối khóa theo hướng sát thực tế chiến đấu, sát đối tượng, địa bàn tác chiến, phù hợp với trang bị hiện có của Bộ đội Tăng thiết giáp trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Để tăng thời gian huấn luyện thực hành, bên cạnh việc rà soát, điều chỉnh chương trình huấn luyện, Nhà trường đã tận dụng quỹ thời gian ngoại khóa; đồng thời, ban hành Quy chế huấn luyện ngoại khóa và chỉ đạo các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị học viên đột phá vào nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành. Nhà trường cũng chủ động huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp, mua sắm trang bị, phương tiện dạy học hiện đại; khuyến khích giảng viên sử dụng phương tiện hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy, nhằm tạo bước đột phá trong đổi mới phương pháp dạy học. Thời gian qua, Nhà trường đã đầu tư hiện đại hóa 32 phòng học chuyên ngành, chuyên dùng, phòng thí nghiệm, thư viện điện tử; 08 phòng học phương pháp; 02 phòng học mô phỏng lái, bắn trên xe tăng, v.v. Đặc biệt, năm 2014, Nhà trường đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống phòng diễn tập chỉ huy cơ quan lữ đoàn xe tăng, tăng cường thêm một bước cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục – đào tạo.

Đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên được Nhà trường xác định là một khâu quan trọng, yếu tố trực tiếp thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo. Những năm gần đây, Nhà trường chỉ đạo các khoa, bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng đối tượng đào tạo và đưa vào quản lý tập trung bằng phần mềm công nghệ thông tin. Việc ra đề thi đã chú trọng đề cao năng lực thực hành, vận dụng lý luận vào thực tiễn. Để đánh giá khách quan, trung thực kết quả đào tạo, Nhà trường chỉ đạo Phòng Đào tạo, Ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo tăng cường kiểm tra, thanh tra các khoa mục thực hành, thi, kiểm tra, giám sát bắn và triển khai thực hiện coi thi chéo, chấm thi tập trung, v.v. Nhờ làm tốt, nên Nhà trường đã tạo được bầu không khí học tập nghiêm túc, thúc đẩy học viên tích cực tự học, tự nghiên cứu, thiết thực biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.

Cùng với các nội dung trên, Nhà trường coi trọng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo1; tăng cường công tác quản lý, xây dựng nhà trường chính quy và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động…, hướng vào nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo. Do có chủ trương, biện pháp đúng đắn, phù hợp, nên công tác giáo dục – đào tạo của Nhà trường đã có bước đổi mới toàn diện, chất lượng không ngừng được nâng lên; hoạt động huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả các khóa đào tạo những năm gần đây, tỷ lệ tốt nghiệp loại khá, giỏi luôn đạt trên 80%. Học viên sau khi tốt nghiệp ra trường có phương pháp, tác phong công tác, trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý, huấn luyện bộ đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được các đơn vị đánh giá cao.

Tự hào với chặng đường 50 năm xây dựng, trưởng thành, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, tự lực, sáng tạo, chủ động vượt khó, dạy tốt, học tốt, chính quy, mẫu mực – đã ra quân là đánh thắng”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tá, ThS. NGUYỄN ĐÌNH ĐẢN, Hiệu trưởng Nhà trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *