Danh sách thí sinh bị sai lệch thông tin giữa hồ sơ sơ tuyển với dữ liệu đăng ký xét tuyển ở Bộ Giáo dục và Đào tạo

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH CÓ SAI LỆCH GIỮA SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Có sai lệch giữa thông tin tại Hồ sơ sơ tuyển với thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp) 1. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh